”Efter Gaza – efter valet”

Lördagen den 7 mars arrangerade Palestinagrupperna i Sverige, Vänsterns internationella forum (V) och Green forum (MP) ett seminarium i Stockholm med rubriken ”Efter Gaza – efter valet”. Deltagare i seminariet var Salah Abdel Shafi, (PLO:s ambassadör i Stockholm) Jonatan Stanzcak, (Medgrundare, The Freedom Theatre) Mehmet Kaplan, (Riksdagsledamot, Miljöpartiet) Torbjörn Björlund, (Riksdagsledamot, Vänsterpartiet) samt Jessica Lindberg (PGS, ordförande i PG Stockholm) som moderator.

Seminariet fokuserade på följande två frågeställningar:

Hur kan vi skapa en bred opinionsrörelse för att Sveriges regering skall agera mot Israels brott mot Internationell rätt? Vilka krav och framförallt vilka sanktioner skall Sveriges regering vidta mot Israel?

Seminariet bidrog, till följd av de olika deltagarnas bakgrund och kunskap, till en givande och innehållsrik diskussion om varför situationen ser ut som den gör trots Israels upprepade brott mot de mänskliga rättigheterna och internationell rätt, vad vi i Sverige kan göra, antingen som privatpersoner eller som beslutsfattare, och möjliga vägar framåt för de som engagerar sig för ett fritt Palestina.

Svårigheter att nyansera bilden av Israel/Palestinakonflikten

Flera av deltagarna påpekade de stora svårigheterna med att föra fram en alternativ och mer rättvisande bild av situationen i Israel/Palestina. Lobbying för att föra fram en bild av Israel som ett offer i sammanhanget som enbart tillförsäkrar sin befolkning säkerhet genom sina militära aktioner (läs: anfallskrig, kränkningar av palestiniernas mänskliga rättigheter på daglig basis etc.) är resursstark och får stort gehör. Vill man föra fram kritik eller nyansera diskussionen är det denna vedertagna bild man ständigt måste förhålla sig till. En av de främsta faktorerna som försvårar kritiken och en mer nyanserad bild av situationen är synen på Israel och palestinierna som jämbördiga parter i konflikten. Detta trots att all information om den faktiska situationen, om Israels expansiva bosättningspolitik, kränkningar av palestiniernas landrättigheter och rörelsefrihet, militära övergrepp och belägring, finns och är lättillgänglig. Istället hamnar allt fokus på Hamas, påstådd antisemitism etc. och därmed sällan på själva sakfrågan; att ockupationen måste få ett slut.

Relationerna mellan EU och Israel

Det väletablerade och starka ekonomiska och kulturella samarbetet mellan Israel och EU togs även upp till diskussion. Israels ockupation stöds av EU i alla avseenden, kulturellt, militärt, ekonomiskt och sportsligt. Utöver de ekonomiska fördelar som detta samarbete ger Israel ger det även legitimitet till ockupationen och de kränkningar som sker dagligen. De kulturella band och stöd som är ett resultat av det nära samarbetet, menade Jonathan Stanzcak, är även väldigt viktigt för den israeliska självbilden. Trots att Israel bryter mot den klausul i handelsavtalet med EU som stipulerar en respekt för mänskliga rättigheter och trots att Israel bryter mot sina åtaganden enligt Vägkartan för fred så belönas Israel av EU genom en uppgradering av relationerna mellan EU och Israel.

Efter Gaza?

Frågan om vad som nu kommer hända efter Israels krig i Gaza diskuterades även. Åsikterna var dock relativt enhetliga i att konsekvenserna för Israels brott inte kommer att bli mer kännbara än annars. Israel har fortfarande vad man skulle kunna kalla internationell immunitet för sina brott och övergrepp mot den palestinska befolkningen. Gaza är fortfarande under belägring och det internationella samfundet fortsätter att passivt bevittna detta övergrepp.

Salah Abdel Shafi pekade på vikten av att tala i termer av respekten för internationell rätt när man diskuterar bland annat det som hände i Gaza. Han menade att det inte i första hand handlar om solidaritet med det palestinska folket utan om man ställer sig bakom internationell rätt eller inte. Israel har bland annat vägrat att låta en oberoende undersökning komma till stånd av de påstådda krigsförbrytelserna under invasionen i Gaza. Detta skadar tilltron till internationell rätt.

Åhörarna vid seminariet var väldigt engagerade och frågorna berörde möjligheten till en tvåstatslösning, övriga arabländers agerande som ett hinder eller en möjlighet för en förbättrad situation i Israel/Palestina samt hur den nya amerikanska presidenten kommer att förhålla sig till och arbeta för fred i Mellanöstern.

Diskussionerna under seminariet slutade inte i och med att klockan slog 17.00 utan kommer att tas upp på en kommande riksdagskonferens där representanter från samtliga partier kommer att närvara.

Sara Aarnivaara (PGS)

rebeckasalahkaplan_webb1
Rebecca Moeschlin, Salah Abdel Shafi och Mehmet Kaplan. Foto: Anna Wester

jonatanjessika_webb
Jonatan  Stanzcak och Jessica Lindberg. Foto: Anna Wester

Detta inlägg publicerades i Sara Aarnivaara. Bokmärk permalänken.